YDUS Yönetmeliği | Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı Yönetmeliği

Yan dal uzmanlık sınavı (YDUS) hakkında hazırlanan yönetmelik 28 Nisan 2007 tarihinde 26506 sayılı Resmi Gazete sayısında yayınlanmış. Sonraki yıllarda yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmış, son değişiklik kapsamlı olarak 2011 yılında yapılmış.

Yan Dal Rehberi‘nde yer vereceğimiz ilk içerik YDUS yönetmeliği olacak. Kolay okuma yapabileceğiniz şekilde hazırladığımız YDUS yönetmeliğini aşağıda bulabilirsiniz. Daha alt bölümlerde ise yönetmeliklerde değişiklikleri içeren ek yönetmelikleri de bulabilirsiniz.

YDUS Yönetmeliği Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı Yönetmeliği

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı Yönetmeliği

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı Yönetmeliği
Resmî Gazete Tarihi: 28.04.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26506


 BİRİNCİ BÖLÜM
 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre yan dal uzmanlık eğitimi yapacak uzman tabipleri ve uzmanlık eğitimi verilen kurumları kapsar.

Dayanak 

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü ve Ek 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,
c) Tüzük: 14/5/2002 tarihli ve 2002/4198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta Uzmanlık Tüzüğünü,
ç) Kurum: Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre yan dal uzmanlık eğitimi veren; Bakanlık ve Üniversiteler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Adli Tıp Kurumunu,
d) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
e) Uzmanlık eğitimi: Tüzük hükümlerine göre uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi,
f) Sınav: Yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavını,
g) Birim: Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi ve Adli Tıp Kurumunda, yan dal uzmanlık eğitimi verilen klinik, bilim dalı, servis ve laboratuarları,
ifade eder.


 İKİNCİ BÖLÜM
 Kadro Tespiti ve Sınavlara İlişkin Esaslar 

Uzmanlık eğitimi kadrolarının tespiti 

MADDE 5 –

(1) Sınavda, yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, kurumlar tarafından  kurumların kapasitesi ve kurumun eğitim imkanları göz önünde bulundurularak ihtiyaca göre tespit edilir.

Sınavların yapılışı 

MADDE 6 –

(1) Sınavlar yılda en az  iki kez olmak üzere her yıl ÖSYM tarafından yapılır.

Sınavların ilanı 

MADDE 7 –

(1) Sınavlar, ÖSYM tarafından  kurumun internet sayfası ve yurt genelinde yayın yapan günlük bir gazetede ilan edilir. İlanda, kurumlar itibariyle yan dal eğitimi alınacak birimler, yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, başvurunun yapılacağı yer, başvuru için istenilen belgeler, son başvuru tarihi ile sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilir.

Sınavlara müracaat 

MADDE  8 –

(1) Her aday ilan edilen sınavda uzmanı olduğu ana dal bünyesinde olan yan dallar için tercihte bulunarak müracaat eder.
(2) Adaylar bağlı oldukları ana dal bünyesi içerisinde toplam olarak en fazla on tane birim tercihi  yapabilirler.

Sınava başvuru şartları 

MADDE 9 –

(1) Yan dal giriş sınavına başvuracaklarda;

a) Türkiye’de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olmak,
b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmak,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,
ç) Devlet memurluğundan ve kamu görevinden çıkarma cezası almamış olmak,
d) Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesine göre atanmasına engel hali bulunmamak,
e) İlgili yan dalda yapacağı eğitimle ilgili sağlık engeli bulunmamak,
şartları aranır.

(2) Yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavı şartlarını taşımaksızın sınava girenler, sınavda başarılı olsalar bile yan dal uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Bu şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile yan dal uzmanlık eğitimleri sırasında bu şartlardan birini kaybedenlerin eğitimlerine son verilir.

Yabancı dil başarı belgeleri 

MADDE 10 –

(1) ÖSYM tarafından yapılacak olan bilim sınavına, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilir. Yabancı dil belgeleri için, bu belgenin verilmesine esas olan ilgili mevzuatında belirtilen geçerlilik süreleri uygulanır.


 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Mesleki Bilim Sınavı 

Mesleki bilim sınavı 

MADDE 11 –

(1) Mesleki bilim sınavı tek oturum halinde Ankara’da yapılır. Soruları içerik açısından adayın yan dal eğitiminde kendinden beklenen performansı en iyi şekilde sürdürebilmesini mümkün kılacak temel bilgileri değerlendirmek amacıyla yan dalın bağlı olduğu ana dal genel eğitim  programı çerçevesinde hazırlanır.


 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 Yerleştirme İşlemleri 

Yan dal uzmanlık eğitimine yerleştirme 

MADDE 12 –

(1) Merkezi sistemle seçme işlemi, yan dalların kontenjanları, adayların  Bilim Sınavı Puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yapılır. Yerleştirme işleminde Bilim Sınavı Puanı 100 üzerinden 50 veya daha yüksek olan adaylar arasından seçme yapılır. Yerleştirmede esas alınacak Bilim Sınavı Puanı 50 den düşük olan adaylar yapılacak yerleştirme işlemine dahil edilmezler. Adaylar, Yan Dal Uzmanlık Bilim Sınavı Puanlarının elverdiği en üst tercihlerine ve kadro kontenjanlarına göre ÖSYM tarafından  yerleştirilir. Bir uzmanlık dalına seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde, Yabancı Dil Puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir. Sınav sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve müracaat edilen yan dal için geçerlidir. Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildikten sonra kurum ve dal değişikliği için yeniden yan dal uzmanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı %3 oranında düşürülür. Boş kalan kadrolara yerleştirme yedek adaylar arasından aynı usulde yapılır.


 BEŞİNCİ BÖLÜM
 Çeşitli ve Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Yan dal sınavları ÖSYM tarafından yapılıncaya kadar bir defaya mahsus olmak üzere kurumlarca aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.
(2) Yan dal uzmanlık sınavı mesleki bilim sınavıdır. Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavından (ÜDS) 50 puan ve üzerinde alanlar mesleki bilim sınavına katılabilirler. Mesleki bilim sınavı ilgili ana dalın konularından yazılı ve sözlü olarak 2 aşamalı yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 üzerinden puanlanır. Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 50 puan alanlar sözlü bilim sınavına girebilir. Sözlü sınav jürileri; kurumlarca her yan dal için, yan dal ve bağlı ana dal profesör ve doçentleri veya şeflerden seçilecek en az 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşturulur. Gerektiğinde aynı dalda birden fazla jüri oluşturulabilir. Sınava giren kişinin başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınavda alınan başarı puanları kurumlar tarafından ilan edilir. Uzmanlık eğitimine yerleştirme işlemleri adayların başarı puanlarına ve tercihlerine göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak yapılır. Yerleştirme işlemi sonucunun ilan tarihinden itibaren on iş günü içerisinde yerleştirilen adaylar, ilgili kuruma istenilen belgelerle birlikte yan dal uzmanlık eğitimine başlamak üzere başvururlar. Belirlenen sürede, her ne sebeple olursa olsun başvurmayanlar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Asil adayların yerleştirilmesinden sonra başvuru yapılmayıp boş kalan kadrolara, başarı puanlarına göre yedek adaylardan yerleştirme yapılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 13 –

(1) 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 

MADDE 14 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 15 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmî Gazete Tarihi: 15.05.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26523


MADDE 1 –

28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –

Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmî Gazete Tarihi: 08.02.2011 Resmî Gazete Sayısı: 27840


MADDE 1 –  28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre yan dal uzmanlık eğitimi yapacak uzman tabipleri ve uzmanlık eğitimi verilen kurumları kapsar.”

MADDE 3 –

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“c) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Mevzuatı: 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği,”
“ç) Kurum: Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre yan dal uzmanlık eğitimi veren; Bakanlık ve Üniversiteler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Adli Tıp Kurumunu,”
“e) Uzmanlık eğitimi: Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi, ”
“g) Birim: Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Adli Tıp Kurumunda, yan dal uzmanlık eğitimi verilen klinik, bilim dalı, servis ve laboratuarları,”
“ğ) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından her uzmanlık dalı için üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine ait olmak üzere yıllık toplam kontenjan olarak belirlenir.  Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen bu kontenjanlar her sınav döneminde üniversiteler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri için Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim kurumlarının kapasitesi ve kurumun eğitim imkanları göz önünde bulundurularak ülke ihtiyacına göre dağıtılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Sınavlar yılda en az bir kez olmak üzere ÖSYM tarafından yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Sınavlar, ÖSYM tarafından internet sayfasında ilan edilir. İlanda, kurumlar itibariyle yan dal eğitimi verilecek birimler, yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, başvurunun yapılacağı yer, başvuru için istenilen belgeler, son başvuru tarihi ile sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir.

“Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi
MADDE 9/A –

(1) Yabancı uyruklular;

a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,
b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda,  Türkiye’de uzman unvanını almış olması veya yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin denkliğinin kabul edilmiş olması,
c) Türkiye’de yan dal uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,
ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,
d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,
e) YDUS’da ilgili alana yerleştirilmiş olunması,
kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.
(3) Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, ikili antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının en çok % 10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.
(4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimine devam eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Merkezi sistemle seçme işlemi, yan dalların kontenjanları, adayların Bilim Sınavı Puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yapılır. Yerleştirme işleminde Bilim Sınavı Puanı 100 üzerinden 50 veya daha yüksek olan adaylar arasından seçme yapılır. Yerleştirmede esas alınacak Bilim Sınavı Puanı 50 den düşük olan adaylar yapılacak yerleştirme işlemine dahil edilmezler. Adaylar, Yan Dal Uzmanlık Bilim Sınavı Puanlarının elverdiği en üst tercihlerine ve kadro kontenjanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilir. Bir uzmanlık dalına seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir. Sınav sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve müracaat edilen yan dal için geçerlidir. Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildikten sonra kurum ve dal değişikliği için yeniden yan dal uzmanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı %3 oranında düşürülür. Boş kalan kadrolara yerleştirme yedek adaylar arasından aynı usulde yapılır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı Yönetmeliği adlı bu yönetmelik Yan Dal Rehberi ürünümüze Ekim 2021’de eklenmiştir. İlerleyen dönemlerde yönetmelik içerisinde değişiklikler meydana gelebilir.

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı Yönetmeliği’ni mevzuat bilgi sistemi üzerinden sorgulayabilir ve olası değişiklikleri görebilirsiniz. Yönetmeliğin resmi adresine şu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.